Provozní řád střelnice Borovany

l) Provozovatel střelnice

Sportovně střelecký klub Borovany, z.s. IČ 04505620

2) Umístění střelnice:

Na pozemku p.č.4504 k.ú.Borovany s budovou čp.431 na parcele č.st.p.1147, který je ve vlastnictví SSK.

3) Provoz střelnice povolen PČR:

-kulová pod Čj.:oRCB-l2O6/Zbr-2000
-broková pod Čj. :oRCB-433/Zbr-2O02

4) Charakter střelnice:

Kategorie A (venkovní)
Třída 1 (veřejná, nekomerční, sportovní)
Skupina KH (kulová, broková)

5) Dovolené zbrané a střelivo:
Kulová střelnice

-Malorážky ráže 22 LR pro střelbu náboji s okrajovým zápalem na 20 střeleckých stanovištích při střelbě na pevný terč ve vzdálenosti na 50 m.
-Pistole a revolvery všech ráží s použitím zákonem dovoleného střeliva (zákaz používání průbojných a zápalných střel) na 20 střeleckých stanovištích při střelbě na vzdálenost 25 a 50 m a pro potřeby zkoušek odborné způsobilosti na 10 a l5 na 1 střeleckém stanovišti.
-Pistole a revolvery všech ráží na pohyblivé palebné čáře 25 m od záchytové stěny na 1 střeleckém stanovišti.
-Ruční historické zbraně a jejich přesné funkční napodobeniny na 10 střeleckých stanovištích za dodržení zvláštních bezpečnostních opatření pro střelbu černým prachem.
-Vojenské pušky opakovací i samonabíjecí všech ráží s použitím zákonem dovoleného střeliva (zákaz používání střel s ocelovým jádrem) na 20 střeleckých stanovištích při střelbě na vzdálenost 50m.
-Nastřelování a ověřování přesnosti nastřelení loveckých kulových zbrani na 1 střeleckém stanovišti. Při této střelbě je zakázáno střílet na ostatních stanovištích.
-Sportovní a lovecké brokové zbraně ráže 12 a 16 pro potřebu výuky a přezkušování odborné způsobilosti žadatelů o zbrojní průkaz,s použitím střeliva o průměru broků 2,5- 3,5 mm při střelbě na vzdálenost 25 m na pevný terč na 1 střeleckém stanovišti.

Broková střelnice

-Sportovní a lovecké zbraně ráže 12 a 16 s použitím střeliva o průměru broků 2,5_3,5 mm při střelbě na letící asfaltový terč na 7 střeleckých stanovištích loveckého kola a 8 střeleckých stanovištích skeetu . Na střeliště brokové střelnice smí v daném čase střídavě střílet vždy pouze jeden střelec.

6) Povinnosti účastníků střeleb:


-dodržovat základní pravidla bezpečného zacházení se zbraní
-dodržovat provozní řád střelnice
-dbát pokynů správce střelnice nebo řídícího střelby
-ke střelbě používat pouze dovolené zbraně a střelivo
-v případě výskytu osob nebo zvířat v ohroženém prostoru okamžitě zastavit střelbu
-při střelbě maximálně využívat ochranné prvky, zejména clonu bránící přestřelení záchytného valu v dopadišti střel
-na střelnici udržovat pořádek
-na povel správce nebo řídícího střelby ,,Střelbu zastavit" okamžitě ukončit střelbu

7)Na střelnici je zakázáno:


-nabíjet a nosit zbraně mimo palebné postavení střelců
-jakkoliv manipulovat se zbraněmi mimo palebné postavení střelců a prostoru určeném správcem střelnice
-ponechávat odložené zbraně bez dozotu
-úmyslně střelbou poškozovat technické vybavení střelnice
-střílet do předmětů, které nemají charakter terče (plechovky, lahve a pod.)
-před a v průběhu střelby požívat alkoholické nápoje, drogy a jiné omamné prostředky
-provozovat střelbu v případě, kdy dojde ke snížení bezpečnosti vlivem poškození technického vybavení střelnice
-střílet za snížené viditelnosti

8) Zabezpečení střelnice :


-oplocením celého objektu střelnice
-rozmístěním výstražných tabulek
-před každou střelbou vyvěšením červeného praporu
-zřetelným oddělením prostoru pro diváky a odpočívající střelce od střelišť střelnice

9) Povinnosti provozovatele střelnice:


a) do 10 pracovních dnů oznámit příslušnému útvaru policie:
-změnu provozního řádu střelnice
-změnu správce střelnice
-změny, které mohou mít vliv na bezpečnost provozu střelnice
-ukončení provozování střelnice
b) -vybavit střelnici lékarničkou první pomoci, jejíž obsah stanoví prováděcí právní předpis
-při provádění střelby zajistit přítomnost správce střelnice

10) Povinnosti správce střelnice ( osoba odpovědná za bezpečný provoz střelnice):


a) při výkonu funkce nosit viditelně označení správce střelnice stanovené provozním řádem
b) zajistit přístupnost provozního řádu všem účastníkům střeleb
c) zajistit ostrahu střelnice v souladu s provozním řádem
d) zajistít, aby střelbu na střelnici prováděla jen osoba, která je k tomu oprávněna
e) okamžitě zastavit střelbu na střelnici v případě ohrožení života, zdraví a majetku
f) bez zbytečného odkladu oznámit příslušnému útvaru PČR zranění nebo usmrcení osoby při provozování střelnice

ad a) při výkonu funkce je správce střelnice označen visačkou s nápisem SPRÁVCE STŘELNICE s uvedením jména a příjmení
b) provozní řád je umístěn ve společenské místnosti budovy na střelnici
c) v okolí střelnice jsou rozmístěny výstražné tabulky, při každé střelbě je vyvěšen Červený prapor upozorňující na momentální provoz na střelnici a po celou dobu je vizuálně sledován ohrožený prostor střelnice, v případě výskytu osob nebo zvířat je střelba okamžitě zastavena
d) správce střelnice před každou střelbou provede kontrolu zbraní, zbrojních průkazů a průkazů zbraní. Účastníky střeleb zapíše do provozního deníku střelnice, seznámí je s provozním řádem střelnice a nechá toto potvrdit podpisem do provozního deníku. Po ukončení střelby každý střelec předloží správci nenabitou zbraň ke kontrole. Vede evidenci zúčastněných osob včetně čísel ZP.
e) po celou dobu střeleb správce střelnice a pomocníci správce střelnice sledují manipulaci se zbraněmi u všech střelců a při hrubém porušení základních pravidel bezpečného zacházeni se zbrani střelbu zastaví a provinilce vykáže z další účasti na střelbě
f) v případě zraněni nebo usmrcení osoby nebo způsobené škodě na majetku v souvislosti se střelbou na střelnici správce střelnice střelbu zastaví,zajistí první pomoc zraněné osobě a událost neprodleně ohlásí Policii CR.

11) Správci střelnice:


Seznam správců střelnice a vzor jejich označení při výkonu funkce je uveden v příloze k tomuto provoznímu řádu.

12)Provozní doba:


denně
od 8:00 do 20:00 v letním čase
od 8:00 do 16:00 v zimním čase

13) Důležitá telefonní čísla:


Tísňové volání 112
Záchranná služba 155
Hasiči 150
Policie ČR 158

14) Místo uložení lékárničky:

V budově u správce střelnice.

15) Přílohy k provoznímu řádu:


-seznam správců střelnice
-plánek střelnice se zakreslením bezpečnostních prvků a zabezpečení střelnice
-postup při vzniku mimořádných událostí