Něco málo z historie naší obce


Stručná historie


Původní název vesnice je Dvořec. První zmínka o obci je ze 14. století, kdy část vsi náležela Přibíkovi Hrbovi (zemřel roku 1388) a jeho společníkem byl Štěpán ze Dvorce a část měl Hezlin Třebonský.

Tvrz a dvůr držel Oldřich (Licek) ze Dvorce. Ten prodal nájem v Radosticích roku 1385 Janovi z Rožumberka a sloužil jeho bratrovi Oldřichovi jako man za roční plat.

Roku 1399 založil kaplanství v Borovanech jemuž přiřkl nájmy z vsí Dvorec, Čeřejov, Trocnov a Lhota. Roku 1411, 21.10. , koupili Licek a Oldřich z Pašínovic pro kněze Hanu, Borovanského Kaplana další nájem ve Lhotce.

Podle tehdejších zpráv Licek brzo zemřel. Roku 1425, 22.8. , zapsal Dvořec, Mohuřice, Trutmaň, Čeřejov, a Třebec (Třebeč) Janovi Brusovi ze Zahrádky.

Lickova žena, nyní již vdova, Anna ze Dvorce se vdala podruhé za Zdenka ze Chlebova, kterému 8.5. postoupila své nájmy v Mohuřicích a Trutmani. V roce 1441 Lickovo syn Janek ze Dvorce dorostl, dohodl se 24.5. 1441 se svým otčímem, převzal popluží dvorecké od Zdenkovo správy . 26.8. 1443 se Jan domluvil na směně se Zdenkem a přenechal mu dvůr ve Dvorci za nájmy v Čeřejově, Trocnově a třebči. O Zdenkovi ze Dvorce je poslední zmínak roku 1450, o Jankovi nejsou další informace.

Zdenkovo syn, Oldřich, převedl na sebe roku 1453 právo jež měla ke Dvorci Ofka ze Zahrádky (dcera Brusova). Roku 1454 odpíral sestře Martě Mohuřice a Trutmaň. Tento Oldřich byl v letech 1476-87 purkrabím ve Velešíně a roku 1484 koupil od borovanského kláštera některé dvory ve Dvorci. Roku 1503 prodal ves Mohuřice klášteru sv. Kláry v Krumlově a roku 1508 prodal Trutmaň Petrovi z Rožmberka. Nakonec prodal nájmy roku 1513 v Újezdci paní Dorotě ze Hřebene. Roku 1514 učinil posední vůli o svém majetku, přičemž list od krále Vladislava k držení nemovitostí měl již od roku 1506. Poručníky svého majetku pověřil Petra staršího a Petra mladšího z Rožmberka a odkázal jim ke správě dvoreckou tvrz, poplužní dvůr a ves, ves Újezdec s mlýnem a řekou, Jedovary , rankov, ve Třebči 2 dvory a ve Lhotce poplužní dvůr. Nařídil, aby jeho manželkce Uršile z Hořic zajistili 50 kop ze Dvorce. Měl syna Jana.

Dvorec se pak dostal nejbližšímu příteli zemřelého, Adamovi Rousínovi ze Bzí. Roku 1532 měl spor s klášterem borovanským, protože mu opat zabral les a dědinu Čeřejov a bránil mu v užívání.

Roku 1534 prodal Dvorec se vším příslušenstvím Petrovi z Rožmberka. Nedlouho nato tvrz zpustla, protože tu nikdo nebydlel.

Poté ji měl v držení Volf starší z Krajku na Nové Nystřici a roku 1550 ji prodal Divišovi Boubínskému z újezda za 1500 kop. Diviš měl 4 syny a Dvorec dostal Petr. Ten prodal 21.10.1570 zpustlou tvrz Dvorec se dvorem a vsí, dále vsi Třebsko, Lhotku, Újezdec (Ostrolovský Újezd), Jedovary, Rankov, mlýny Tomšín a Podhradský (oba pod újezdem) a mlýn Václavský (nad Jedovary) Kryštofu Kořenskému Terešova za 9500 kop míšenských grošů. Kryštof byl ve Dvorci již od roku 1569, když obdržel od pánů z Rožmberka několik vesnic do zástavy.

Kořenští sice obnovili ve Dvorci tvrz, ale nebyla pánům stálím sídlem, protože si postavili novou v Újezdci (Ostrolovském Újezdě). Pouze Václav Kořenský z Terešova tu sídlil ještě roku 1610, když dostal Dvorec jako podíl dědictví od svého bratra Viléma. Václav sloužíval pánům z Rožmberka a prý se účastnil mnoha hostin , které byli v Třeboni strojeny. Kvůli tomu se velice zadlužil.

Po jeho smrti byla 17.2. 1614 zemským soudem pro dluhy část jeho majetku (tvrz Dvorec i s dvorem, mlýnem a ves, dále vsi Lhotka, Dobrkov, Třebeč a Bukvice ) prodány Albrechtovi Řehořovi Pouzarovi z Michnic za 14 715 kop míšeňských .

Později byl tento majetek prodán kromě Bukvice 26.9. 1631 panně Magdaléně Kořenské z Terešova za 7000 kop. Od té koupil Dvorec 11.5. 1635 Lukáš Kořenský z Terešova a připojil je k majetku Újezdskému. To je asi poslední zmínka o dvorecké tvrzi.

Roku 1692 koupilo Dvorec jako součást ostrolovskoújezdského statku město Budějovice. Kromě dvora, který nechala budějovická městská správa koncem 18. století rozparcelovat a rozprodat drobným vlastníkům, zde stálo ještě jedenáct selských usedlostí a krčma. Na začátku dvacátého století žilo ve Dvorci 231 obyvatel, jejich počet však postupně klesal. Roku 1975 se osada stala administrativní součástí Borovan.Pokud by měl někdo další informace o historii obce, tak za mnou zajděte.
Počet přístupů na stránky 429395